پرسش های متداول

سوال خوبي مطرح كردين.اصولاً بايد از قبل براي خود مشخص نماييم از هر پروسه درماني چه نتيجه اي مي خواهيم بگيريم وبعد در مورد ميزان نتيجه حاصل شده اظهار نظر كنيم.درمورد داروها وبه خصوص رژودرم كه مطرح كردي بايد گفت داروي موضعي تا حد مشخصي براي درمان پوستي وزيبايي كفايت اثر دارد. اگر منظور كم كردن ضايعات(جاي جوش،اسكار سوختگي و…)باشد پاسخ مثبت است؛ داروهاي موجود كه رژودرم نيز يكي از آنهاست تا حدي اين خواص را دارند.اما اگر منظور رفع قطعي وكامل ضايعات موجود است بايد كمي درآن ترديد داشت و دراكثر موارد بايد در كنار دارو از ساير روش هاي درماني چون ليزر، ميكرودرم ابرشن و… نيز بهره برد.

فيلر به معناي پر كننده مي باشد وچربي خود يك نوع فيلر است.اصولاً فيلرها به دو دسته سنتتيك(ساختني) وغير سنتتيك(طبيعي) تقسيم مي گردند كه چربي نوعي فيلر طبيعي به حساب مي آيدواز همين رو پركننده مناسبي جهت نقص هاي موجود در پوست وچروك ها ونيز برجسته گردن اجزاء صورت همچون گونه وچانه به شمار مي آيد.